Lakilinkit

Yleiset

Suomen perustuslaki

Rikoslaki

Huumausainelaki

Järjestyslaki

Viranomaiset – Järjestyksenvalvojat

Poliisilaki

Laki yleisistä syyttäjistä

Laki kihlakunnansyyttäjästä

Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista

Laki järjestyksenvalvojista

Pidätys – Tutkinta

Tutkintavankeuslaki

Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta

Pakkokeinolaki

Esitutkintalaki

Oikeudenkäynti

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa

Oikeusapulaki

Oikeusministeriön asetus vastapuolen maksettavaksi tuomittavista oikeudenkäyntikuluista

Laki oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä

Laki korkeimmasta oikeudesta

Käräjäoikeuslaki

Hovioikeuslaki

Seuraamus – Rangaistus

Laki rikosseuraamuslaitoksesta

Vahingonkorvauslaki

Rikosvahinkolaki

Laki rikesakkomenettelystä

Laki syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavasta korvauksesta

Vankeus

Vankeuslaki

Tutkintavankeuslaki

Laki pitkäaikaisvankien vapauttamismenettelystä

Maiden välinen yhteistyö

Laki omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa

Laki Euroopan yhteisön rajan yli kuljetettavan käteisrahan valvonnasta

Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä

Laki vapautensa menettäneen henkilön väliaikaisesta siirtämisestä todistelutarkoituksessa rikosasioissa

Henkilötiedot – Yksityisyys

Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa

Rikosrekisterilaki

Laki henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa

Luottotietolaki

Sosiaali ja terveystoimi

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

Laki kehitysvammaisen erityishuollosta

Laki vammaisetuuksista

Työttömyysturvalaki

Lapset ja perhe

Lastensuojelulaki

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä

Laki lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen järjestämisestä

Elatustukilaki

Ihmisoikeudet

Yhdenvertaisuuslaki

Uskonnonvapauslaki

Laki sananvapaudesta joukkoviestinnässä

Työelämä – Yrittäjyys

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä

Työsopimuslaki

Konkurssilaki

Työturvallisuuslaki

Velat – Raha-asiat

Ulosottokaari

Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä

Laki velan vanhentumisesta

Muita lakeja

Eläinsuojelulaki

Tilastolaki

Ryhmäkannelaki

Laki kuolleeksi julistamisesta