«

»

Hei 27 2012

Avatar of Lotta

Erota ihmisoikeus perusoikeudesta

Oikeuksiaan selvittäessä on hyvä muistaa, että ihmisoikeudet ja perusoikeudet ovat eri asia. Jos aikoo omiin oikeuksiinsa vedota, on hyvä tietää mitkä oikeudet kuuluvat omien oikeuksien piiriin.

Ihmisoikeudet ovat kansainvälisiä sääntöjä, jotka on määritetty kansainvälisillä sopimuksilla ja julistuksilla. Valtioiden välisillä ihmisoikeussopimuksilla on perustettu kansainvälisiä elimiä, joille valtiot ovat tunnustaneet oikeuden tutkia valituksia ja tehdä arviointeja jäsenmaiden ihmisoikeusongelmista.
Ihmisoikeuksista tulee erottaa perusoikeudet, jotka ovat kunkin maan asukkailleen takaamia oikeuksia. Perusoikeuksista säädetään kunkin maan perustuslaeissa.

Ihmisoikeus viittaa käsitykseen, jonka mukaan jokaisella ihmisellä on tietyt yleiset oikeudet riippumatta siitä kuka tai missä hän on.

Euroopan Unioni on hyväksynyt perusoikeusasiakirjan, joka tuli voimaan Lissabonin sopimuksen myötä 1. joulukuuta 2009. Perusoikeus-termin käyttöönotto viittaa siihen, että kyseiset oikeudet ovat Unionin demokraattisella päätöksenteolla jäsenmaiden asukkaille takaamat oikeudet. Ihmisoikeus-termiä ei ole haluttu käyttää, sillä se viittaisi valtioiden väliseen sopimukseen.

Ihmisoikeudet

Ihmisoikeudet on määritelty muun muassa YK:n perussopimuksissa, joissa ne on jaettu kansalais- ja poliittisiin oikeuksiin (esimerkiksi sananvapaus, painovapaus ja kokoontumisvapaus), ja niin sanottuihin TSS-oikeuksiin (taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet). Perinteisesti on puhuttu myös vapausoikeuksista, eli sellaisista oikeuksista, jotka edellyttävät valtiovallan olevan puuttumatta tiettyihin asioihin.

Vapausoikeuksia ovat mm. oikeus elämään, henkilökohtaisen koskemattomuuden suoja, omaisuuden suoja, sananvapaus, mielipiteenvapaus, uskonnonvapaus, kokoontumisvapaus, liikkumisvapaus,järjestäytymisen vapaus sekä oikeus avioliittoon.

Poliittisia oikeuksia ovat oikeus vaaleihin ja oikeus asettua ehdolle vaaleissa sekä salainen ja yhtäläinen äänioikeus.

Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia (TSS-oikeudet) ovat mm. oikeus työhön ja toimeentuloon, oikeus ilmaiseen perusopetukseen, oikeus terveyden- ja sairaudenhoitoon sekä oikeus välttämättömään sosiaaliturvaan.

Prosessuaaliset oikeudet ovat tulleet viime vuosikymmeninä yhä merkittävämpään asemaan. Niillä taataan oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, tai ainakin oikeus jonkinlaiseen tehokkaaseen kansalliseen oikeussuojakeinoon. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuista suurin osa koskee sitä, onko henkilöllä ollut asianmukainen mahdollisuus saattaa itseään koskevat asiat tuomioistuimen tai muun riippumattoman elimen ratkaistavaksi. Taustalla on ajatus siitä, että oikeus hakea muutosta ja saada asia tuomioistuimen ratkaistavaksi korjaa suurimman osan niistä ihmisoikeusloukkauksista ja viranomaisten mielivallasta, jotka muuten jäisivät korjaamatta tai päätyisivät kansainvälisten elinten arvioitavaksi.

Perusoikeudet

Perusoikeudet ovat kansallisessa perustuslaissa valtion kansalaisilleen ja muille valtion oikeudenkäyttöpiirissä oleville takaamat oikeudet. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta perusoikeudet eivät takaa absoluuttista suojaa, vaan perustuslaissa ainoastaan edellytetään, että kyseisen oikeuden loukkaamisesta täytyy säätää lain tasoisesti ja vain tietyissä rajatuissa tarkoituksissa.

Vapausoikeudet turvaavat yksilön vapautta julkisen vallan puuttumisilta.
Tällaisia oikeuksia ovat muun muassa oikeus elämään, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen, liikkumisvapaus, yksityiselämän suoja, yhdistysvapaus sekä omaisuuden suoja.

Poliittiset oikeudet ja vapaudet pitävät sisällään muun muassa äänioikeuden, sananvapauden, kokoontumisvapauden sekä yhdistysvapauden.

Tasa-arvo-oikeuksiin kuuluvat muun muassa rodullinen, sukupuolellinen ja uskonnollinen yhdenvertaisuus.

Taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet, eli niin kutsutut TSS-oikeudet kuuluvat myös perusoikeuksiin.
Tällaisia ovat esimerkiksi oikeus työhön, sosiaaliturvaan ja opetukseen. Julkisella vallalla on velvoite turvata ja edistää näiden oikeuksien toteutumista.

Omista oikeuksistaan täytyy pitää kiinni, siksi niihin on hyvä perehtyä. Niin kauan kuin on oikeuksia, niitä yritetään polkea lukuisin eri tavoin. Joka päivä, jollakin tavalla, jonkun meidän elämää koskettaen.

Kirjoittajasta

Lotta

Blogini aloitti blogipalvelun alaisuudessa kesällä 2010. Hyvin nopeasti huomasin, että tavallinen blogi ei riittänyt tarkoituksiini. Pian blogi siirtyi oman domaininsa alle. Kirjoitin ensimmäisen kirjani 8-vuotiaana. Merkityksellisen tuosta lapsen kyhäelmästä tekee se, että tarina oli itse rakentamani ja piti sisällään selkeän juonen. Kirjassa on monta sivua kirjoituskoneella naputeltua tekstiä, oikeaoppisiin lukuihin jaettuna. Kirja sisältää monia sivistyssanoja, joita tuon ikäinen yleensä ei käytä. Olen siis kirjoittanut niin kauan kuin muistan, mutta en ole löytänyt itseäni julkaisevana kirjoittajana. En ennen tämän sivuston luomista. Toteutan parhaillaan suurinta unelmaani. Kirjoitan todellisesta elämästä, vaikka oma tapani sen näkemiseen ei kaikkia miellytä. Näissä kirjoituksissa pääosissa ovat todelliset ihmiset, hekin joiden olemassaolo usein yritetään unohtaa.